Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou BEST FASHION, s.r.o., so sídlom Kollárova 852/6, 015 01 Rajec, IČO: 46 118 489, IČ DPH: SK2023236919 v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 54525/L, Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia Žilina, (ďalej ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.matmazel.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.

1.2 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:
a) identifikačné údaje kupujúceho t.j. meno a priezvisko, úplná adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo
b) špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),
c) cena a spôsob platby za tovar,
d) miesto dodania tovaru.
Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

1.3 Odoslaním objednávky kupujúci uzaviera kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.

2. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

2.1 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.

2.2 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený tovar s visačkami a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 2.3 V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar späť,
b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od obdržania vráteného tovaru predávajúcim, cenu zaplatenú za tovar.

3. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru 

3.1 Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom kurierskej služby DPD a prostredníctvom Packeta.sk 

3.2 Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci.

Cena balného a dopravy v rámci územia SR je pri doprave pomocou:

Kuriér DPD – 4,90 EUR
Packeta.sk – 3,90 EUR

Cena balného a dopravy do Českej republiky je pri doprave pomocou:

Packeta.sk – 4,90 EUR

 3.3 Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy uvedenej v predchádzajúcom článku.

 3.4 Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do piatich (5) pracovných dní. Avšak predávajúci negarantuje žiaden termín dodania.

  3.5 Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. V prípade ak kupujúci nebude zastihnutý doručovateľom na adrese určenia, bude mu uložené do poštovej schránky oznámenie o tom, že si môže tovar vyzdvihnúť na pošte a to po dobu 18 dní odo dňa doručenia.

  3.6 Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

  3.7 V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 5 EUR. Táto sumu zahŕňa náklady predávajúceho na prípravu, expedíciu a doručenie zásielky kupujúcemu a kupujúci je povinný uhradiť túto sumu predávajúcemu a to do 10 dní odo dňa neprevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a následne behom úložnej doby (18 dní) na pošte, bude tovar odoslaný naspäť na adresu predávajúceho. V prípade ak bude kupujúci požadovať opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

  3.8 Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú pošle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

 4. Platobné podmienky

 4.1 Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné.

  4.2 Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom:

– službou dobierka, cena dobierky je 1,00 EUR
– prevodom na náš bankový účet – zdarma

V prípad platby prevodom na bankový účet, je kupujúci povinný po odoslaní objednávky zaplatiť za objednávku prevodom na účet spoločnosti, ktorý obdrží v e-maile po odoslaní objednávky. Na identifikáciu platby sa použije číslo objednávky. Kupujúci je povinný zaplatiť za objednávku prevodom na účet:

Názov banky: SLSP
IBAN: SK39 0900 0000 0004 2549 9695
BIC/SWIFT: GIBASKBX

 5. Ďalšie zmluvné podmienky

 5.1 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní odo dňa doručenia tovaru naspäť predávajúcemu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

 5.2 Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.

 5.3 Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

 6. Zodpovednosť za poškodenie – reklamácie

 6.1 Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

  6.2 Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

 POSTUP REKLAMÁCIE

 1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky.

2. Poslať produkt späť na adresu firmy:

 BEST FASHION s.r.o., Kollárova 852/6, 015 01 Rajec

 Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 3. V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť závadu tovaru a kupujúci žiada odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu vráteného tovaru na účet kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na sklad predávajúceho.

 6.3 Odstrániteľné poškodenie:

6.3.1 Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.3.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.

6.3.3 Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

 6.4 Neodstrániteľné poškodenie:

6.4.1 Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).

6.4.2 Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 6.5 Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.

 6.6 Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.

 6.7 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

 6.8 Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

 7. Osobné údaje

 7.1 Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva predávajúci osobné údaje kupujúcich, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 7.2 Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

 8. Záverečné ustanovenia

 8.1 Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.

 8.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 8.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2014

 Ochrana osobných údajov

 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.matmazel.sk, BEST FASHION, s.r.o., so sídlom Kollárova 852/6, 015 01 Rajec, IČO: 46 118 489, IČ DPH: SK2023236919 v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 54525/L, Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia Žilina. 

Firma BEST FASHION s.r.o. si váži Vašu prejavenú dôveru a preto chránime Vaše osobné údaje pred ich prípadným zneužitím. Zaručujeme Vám plnú ochranu nielen osobných, ale aj firemných údajov.

 Zhromažďované údaje o kupujúcich:

Pre doručenie Vašej objednávky v čo najkratšom termíne, potrebujeme vedieť údaje, ktoré sa týkajú samotnej objednávky. Tieto údaje majú povahu osobných údajov a preto sa pri ich používaní riadime zákonom č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri a nie sú poskytované žiadnej tretej strane. Výnimku tvoria organizácie, s ktorými je naša spolupráca nevyhnutná pre rýchle a správne vybavenie vašej objednávky. Medzi takéto organizácie patria banky (ide o poskytnutie vášho mena) a doručovateľské služby (ide o poskytnutie vašej adresy na správne doručenie zásielky).

Pri registrácii a samotnom nákupe sú pre plynulé vybavenie vašej objednávky potrebné nasledujúce údaje:

meno, priezvisko

úplná adresa – potrebná pre správne doručenie zásielky

ďalšie voliteľné adresy – ak má byť zásielka doručená na inú adresu ako je fakturačná

tel. číslo – slúži pre našu komunikáciu s vami

e-mailová adresa – slúži pre komunikáciu s vami, a na vašu identifikáciu v systéme

obchodný názov, IČO, IČ DPH a bankové spojenie – ak objednávate ako firma alebo živnostník

Všetky tieto údaje sú pre naše potreby poskytované jednorázovo a nie sú poskytované žiadnej tretej strane.